Voorwaarden Offertes

Offertes en prijszetting
Alle offertes van Kerkhofs Tent Renting bv zijn geheel vrijblijvend. Het ondertekenen van een offerte en/of het ontvangen van een bestelorder resulteert in een overeenkomst met Kerkhofs Tent Renting bv.
De offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld staat op de offerte.
Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden gerekend in euro.

Locatiebezoeken
Indien Kerkhofs Tent Renting een locatiebezoek dient te doen wordt hiervoor 250€ ex. BTW in rekening gebracht. Deze kost wordt in mindering gebracht bij de bestelling.

Annuleringen
De huurder heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de opdracht schriftelijk te annuleren met inachtneming van de volgende termijnen en onder gehoudenheid van de huurder om de volgende bedragen aan Kerkhofs Tent Renting bv te voldoen:
· Bij annulering meer dan 120 dagen voor eerste opbouwdag: 20%
· Bij annulering binnen 120 – 31 dagen voor eerste opbouwdag: 60%
· Bij annulering binnen 30 – 7 dagen voor eerste opbouwdag: 70%
· Bij annulering binnen 7 dagen voor eerste opbouwdag: 100%

Betalingsvoorwaarden
De huurprijs, de transportkosten, toeslagen en BTW dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden conform de in de overeenkomst gestelde betalingstermijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. – Bij reservatie van onze stages vragen wij een voorschot van 50% te betalen. Het restbedrag dient voldaan te zijn ten laatste 3 dagen voor het event. Bij niet naleving van deze voorwaarden kan de verhuurder beslissen om de stage niet te bouwen.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt. Bovendien wordt elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro per factuur.
De buitengerechtelijke (incasso)kosten, de kosten van juridische bijstand van Kerkhofs Tent Renting bv en de door Kerkhofs Tent Renting bv gemaakte proceskosten komen volledig voor rekening van de huurder.

VERHUUROVEREENKOMST

Op- en afbouw 

 • De op- en afbouwuren zijn steeds indicatief en kunnen ten gevolgde van het verkeer, weersomstandigheden of overmacht tot op het laatste moment worden gewijzigd.
 • De klant dient aanwezig te zijn bij de oplevering en dient de geleverde goederen te controleren op zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken dienen meteen bij de oplevering gemeld te worden. Iedere persoon die tekent in naam en voor rekening van de klant wort geacht daartoe rechtsgeldig gemachtigd te zijn. Indien de klant niet aanwezig is bij de oplevering, wordt hij geacht de oplevering zoals opgesteld door de leverancier te aanvaarden. Verborgen gebreken dienen na de ontdekking meteen schriftelijk aan de leverancier gemeld te worden. Alle klachten dienen duidelijk en gedetailleerd omschreven te worden. Eender welke klacht of protest schort in geen geval de betalingsverplichting van de klant op.
 • De huurder dient aanwezig te zijn bij aanvang van de afbraak. Iedere persoon die tekent in naam en voor rekening van de huurder, wordt geacht daartoe rechtsgeldig gemachtigd te zijn. Indien de huurder niet aanwezig is bij de aanvang van de afbraakwerken, heeft de leverancier het recht om zelf de staat van bevinding op te stellen en wordt de huurder geacht deze staat van bevinding te aanvaarden. Indien de huurder bij het einde van de huur de gehuurde goederen niet terugbezorgt aan de leverancier is hij aan de leverancier een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de overeengekomen huurprijs voor iedere begonnen maand, behoudens het recht voor de leverancier die werkelijk geleden schade te vorderen, hierin begrepen de volledige waarde van e goederen, en een dwangsom.

Het terrein 

 • Het terrein dient bij de op- en afbouw volledig toegankelijk te zijn voor camionette en/of vrachtwagen waarbij de afstand van het voertuig tot aan de locatie van de tent maximaal 20 lopende meter mag bedragen. Indien dit niet het geval zou zijn wordt er een meerprijs aangerekend van 35€ ex. BTW per persoon per uur.
 • Wanneer men een cassettevloer wil voorzien in de tent waarbij het hoogteverschil van de ondergrond meer dan 20 cm bedraagt, zal er een meerprijs worden aangerekend van 350€ ex. BTW.
 • Bij de afname van een tent met als verankering betongewichten en/of bij afnamen van een cassettevloer dient er steeds een heftruck voorzien te worden. Indien dit niet anders schriftelijk overeengekomen is, voorzien Kerkhofs Tent Renting deze heftruck voor de op- en afbouw.
 • Eventuele spoorvorming en het terug in orde maken van de terreinen vallen ten laste van de klant. De klant kan geen schadevergoeding eisen voor eventuele terreinschade. Het terrein moet volledig vrij zijn gedurende heel de duur van opbouw en afbraak. Er mogen in een straal van 10m geen voertuigen geparkeerd staan of er mogen zich geen obstakels bevinden.
 • Ondergrondse leidingen: wanneer de tenten worden verankerd dmv piketten in de grond zal de klant voor de aanvang van de werken de ligging van ondergrondse leidingen zichtbaar op het terrein aanduiden zonder dat de leverancier hierom dient te verzoeken. De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan ondergrondse leidingen.

Aansprakelijkheid klant 

 • De leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect, dan ook in hoofde van de klant of van derden.
 • Vanaf het moment van oplevering tot aan de start van de afbraak is de huurder verantwoordelijk voor de gehuurde goederen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het gehuurde materiaal en zal deze integraal vergoeden ofwel aan nieuwwaarde ofwel de reparatiekosten volledig dragen. De huurder zal een afdoende verzekering afsluiten voor het gebruik van de gehuurde goederen.
 • Het is ten strengste verboden stickers of andere materialen aan te brengen op vensters, deuren, vloer, dakzeilen, zijkanten, de structuur en/of panelen. Het is ten strengste verboden te spijkeren, schilderen of te zagen aan de vloeren, podia, afsluitingen, zeilen, …. Het is verboden de publiciteit van de leverancier op structuren en zeilen te verwijderen of te verbergen.
 • Verwarmings-, elektriciteits- en verlichtingsapparatuur: brandstof en aansluiting van afzonderlijk te huren verwarmingsapparaten zijn ten laste van de huurder, terwijl deze ook in het onderhoud van deze toestellen dient te voorzien. Brandstofverbruik zal na teruggave verrekend worden tegen
  dagkoers. De leverancier is niet aansprakelijk voor storingen of het onklaar raken van verwarmingsapparaten, verlichtingsmateriaal of andere toebehoren van welke aard dan ook. Overmatig brandsstofverbruik kan nooit ten laste gelegd worden van de leverancier.
 • Teruggave van gehuurde goederen: herstellingen en verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden.
 • Schadegevallen: de klant staat in voor de bewaking van het materiaal en de eigendommen van de leverancier en is aansprakelijk voor schade op welke manier van ook. Diefstal, verontreiniging, … aan het materiaal gedurende de periode van deze overeenkomst. Daaruit ontstane kosten voor herstellingen, vervangingen, reinigingen en schadevergoedingen worden doorgerekend aan de klant. Dit geldt ook voor bandenschade van voertuigen, heftruck, … omwille van de aanwezigheid van glas of andere scherpe voorwerpen op het terrein al dan niet eigendom van de klant.
 • De leverancier is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade, van welke aard ook, bij de opbouw en afbraak, dan wel tijdens het gebruik van de gehuurde goederen door de huurder.

Sneeuwval, wind, weersomstandigheden, stabiliteit, overmacht, onvoorziene omstandigheden 

 • De huurder verbindt zich ertoe in geval van sneeuwval de structuur sneeuwvrij te houden middels het inwerking stellen van één of meerdere verwarmingstoestellen of het verwijderen van de sneeuw. De klant wordt in kennis gesteld van een instortingsgevaar vanaf de aanwezigheid van 3 cm sneeuw. In geval deze voorschriften niet stipt worden nageleefd, is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade aan de gehuurde materialen. Bij windsnelheden boven de 60km/u dienen de nodige maatregelen genomen te worden ter voorkoming van schade aan de structuren, te weten het sluiten van de structuren zodat een volledige dichte structuur ontstaat. Bij windsnelheden boven de 80km/u dienst de structuur ontruimd te worden. De huurder dient de leverancier onmiddellijk te verwittigen. In deze gevallen dient de huurder op eigen kosten alle maatregelen te nemen teneinde de instandhouding van de gehuurde goederen te verzekeren. De huurder is aansprakelijk voor alle schade bij niet-nalevering van deze verbintenissen.
 • Elk geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden die de overeenkomst in hoofde van de leverancier onmogelijk maakt of ernstig verzwaart, ook al is dit tijdelijk, laat de leverancier toe de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten., zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Worden o.m. als overmacht en/of onvoorziene omstandigheden beschouwd: staking, lock-out, oproer, oorlog, storingen of obstakels, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden, verbod van invoer of uitvoer, gebrek aan grondstoffen of transportmiddelen, mobilisatie en brand, maatregelen van de overheid ed. Onder ongunstige weersomstandigheden worden bedoeld de omstandigheden die volgens de door de leverancier gehanteerde veiligheidsparameter geen veilige plaatsing toestaan en waarvan de beoordeling volledig bij de leverancier ligt.